Campia Careiului

Fundaţia Freies Europa Weltanschauung

Specii protejate

Tipuri de habitate:

 • 1530*Pajişti şi mlaştini saraturate panonice şi ponto-sarmatice
 • 2190Depresiuni umede intradunale
 • 2330Dune cu Corynephorus şi Agrostis
 • 2340*Dune Panonice
 • 3130Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoëto-Nanojuncetea
 • 3150Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition
 • 3160Lacuri distrofice şi iazuri
 • 31A0*Ape termale din transilvania acoperite de lotus (drete)
 • 3260Cursuri de apă din zonele de câmpie, pâna la cele montane, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho- Batrachion
 • 3270Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention
 • 40A0*Tufărişuri subcontinentale peri-panonice
 • 6250*Pajisti panonice pe loess
 • 6260*Pajisti panonice şi vest-pontice pe nisipuri
 • 6410Pajisti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae)
 • 6430Comunităţi de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin
 • 6440Pajişti aluviale din Cnidion dubii
 • 6510Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis)
 • 9160Păduri subatlantice şi medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din Carpinion Betuli
 • 91E0*Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
 • 91F0Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)
 • 91I0*Vegetaţie de silvostepă eurosiberiana cu Quercus spp.
 • 91M0Păduri balcano-panonice de cer şi gorun
 • 92A0Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba

Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

 • 1355Lutra lutra (Vidra, Lutra)
 • 1318Myotis dasycneme (Liliac de iaz)
 • 1335Spermophilus citellus (Popândau, Suita)

Specii de amfibieni si reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

 • 1188Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie)
 • 1193Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)
 • 1220Emys orbicularis (Broasca ţestoasă de apă)
 • 1166Triturus cristatus (Triton cu creastă)
 • 1993Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean)

Specii de pesti enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

 • 1130Aspius aspius (Avat)
 • 1149Cobitis taenia (Zvârluga)
 • 1124Gobio albipinnatus (Porcuşor de nisip)
 • 2511Gobio kessleri (Petroc)
 • 2555Gymnocephalus baloni (Ghibort de râu)
 • 1157Gymnocephalus schraetzer (Raspar)
 • 1145Misgurnus fossilis (Ţipar)
 • 2522Pelecus cultratus (Săbiţa)
 • 1134Rhodeus sericeus amarus (Boare)
 • 1146Sabanejewia aurata (Dunăriţa)
 • 2011Umbra krameri (Tiganuş)
 • 1160Zingel streber (Fusar)
 • 1159Zingel zingel (Pietrar)

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

 • 4056Anisus vorticulus (Melcul cu cârlig)
 • 4027Arytrura musculus
 • 4013Carabus hungaricus (Carab)
 • 4057Chilostoma banaticum
 • 4045Coenagrion ornatum (Tărăncuţa)
 • 4032Dioszeghyana schmidtii
 • 1074Eriogaster catax
 • 1052Euphydryas maturna Prezent Prezent Prezent Prezent
 • 4035Gortyna borelii lunata Prezent Prezent
 • 1060Lycaena dispar
 • 1059Maculinea teleius
 • 4052Odontopodisma rubripes (Lacustă de munte)
 • 1037Ophiogomphus Cecilia
 • 4020Pilemia tigrina (Croitor marmorat)
 • 1032Unio crassus (Scoica de râu)

Specii de plante enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CE

 • 4068Adenophora lilifolia
 • 1516Aldrovanda vesiculosa (Otratel)
 • 1617Angelica palustris (Angelica de baltă)
 • 4081Cirsium brachycephalum (Palamida)
 • 4074Dianthus diutinus (Garofiţa)
 • 1898Eleocharis carniolica
 • 4098Iris humilis ssp. arenaria (Iris)
 • 1428Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltă)
 • 4110*Pulsatilla pratensis ssp. hungarica (Dediţei)

Alte specii importante de flora si fauna

 • A Bombina bombina C A Bombina bombina D C
 • A Bombina variegata D C A Bufo bufo D A
 • AEmys orbicularis C C A Rana ridibunda D
 • A Triturus cristatus D C F Carassius carassius D
 • F Cyprinus carpio D F Misgurnus fossilis C C
 • F Misgurnus fossilis C F Umbra krameri C C
 • I Colias myrmidone D C I Lycaena dispar D C
 • M Capreolus capreolus D M Cricetus cricetus D
 • M Crocidura leucodon D M Erinaceus europaeus
 • M Lepus europaeus D M Martes martes D
 • M Meles meles D M Microtus arvalis D
 • M Mus musculus D M Neomys fodiens D
 • M Ondatra zibethicus D M Putorius putorius D
 • M Rattus norvegicus D M Rhinolophus hipposideros D C
 • M Rhinolophus hipposideros D M Sorex araneus D
 • M Spermophilus citellus C C M Sus scrofa D
 • M Talpa europaea D M Vulpes vulpes D
 • R Coronella austriaca D R Podarcis muralis D